Telefon : +90 (535) 635-31-82 - Mail: info@konyaeksperi.com
fabrika
FABRİKA DEĞERLEMESİ NASIL YAPILIR ?
* Değerlemesi yapılacak gayrimenkulün onaylı mimari projesi görülerek mevcut inşai durumunun ve konumunun proje ile uyumluluğu teyit edilecektir.
 * Proje ile mevcut durum arasında herhangi bir uyumsuzluk söz konusu ise; bu hususta yapılmış bir tespit veya yapı tatil zaptı olup olmadığını anlamak amacıyla ilgili kurum dosyası incelenecek,  herhangi bir kısıtlılık söz konusu ise temin edilecek belgeler mutlaka rapora eklenecektir. Belge (fotoğraf,   kopya) temin edilemeyen durumlarda bu belgelerin tarih /sayı bilgilerine raporlarda yer verilecektir.
 * Fabrika yapıları değerlendirilirken mevcut durumu projesi ile birebir uyumlu ise ;sadece “yasal durum değeri”, projeye aykırı yapılan büyümeler;  çekme mesafeleri içerisinde kalıyorsa ve bu imalatlarla ilgili herhangi bir cezai tutanak mevcut değil ise ; ayrıca  “mevcut durum değeri” de verilecektir.
 * Projeye aykırı yapılan imalatlarla ilgili olarak idarece düzenlenen cezai tutanaklar (yapı tatil tutanakları ve yıkıma ilişkin encümen kararları)  geri dönüşümü mümkün olmayan ve gayrimenkulü riske sokan teknik içerikte tanzim edilmiş ise;  yapı değerleme dışı bırakılıp,  sadece arsa değeri yazılmalıdır.
 *  Cins tashihi yapılmış fabrika binalarında proje bulunamıyor ise,
kadastral paftalardan teyidi yapılmak kaydıyla; mevcut durumundaki alanı yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesindeki alan ile örtüşüp örtüşmediği irdelenecek, ancak (taşınmaz için idarece düzenlenen cezai tutanak yok ise) taşınmaza hem yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesindeki alanı dikkate alınarak yasal değer hem de mevcut kullanım alanına göre mevcut durum değeri tespit edilecektir.
 * Fabrikalar değerlendirilirken bir kompleks olarak ele alınacak, değerlemede tesis bütünlüğü ve binaların birbirleri ile olan ilişkileri dikkate alınacaktır.
 * Bu kompleks  (tesis)  içindeki binalar inşai olarak yapım özellikleri,  inşaat kaliteleri,  yapı malzeme türleri dikkate alınarak, her bir yapı kendi özelliklerine göre ve genel olarak arsa+bina (idari bina-üretim binası-depolar-açık ve kapalı sundurmalar vb.) şeklinde değerlendirilecektir.
* Arsa + kullanım ve yapım özelliklerine göre binaların ayrı ayrı belirtilmiş değerlerinin dışında, dikkate alınması gereken diğer yapı unsurları  (çevre düzenlemesi-çevre duvarları veya çiti-saha betonu-arıtma tesisinin inşai yatırımları vb.)  varsa,  rapor içeriğindeki  “değerlendirme ve sonuç” kısmında bunların değerleri ayrı ayrı belirtilecektir.
* Değerlemede inşaat birim maliyetine yansıyan;  gerçekleştirilen üretimin maksadına uygun olarak özellikle üretim binalarındaki ilave veya detay inşai imalatlar, aks sayısı, aks açıklıkları, makas altı yüksekliği,  binanın oluşumundaki malzemelerin cinsleri  (çelik,  beton,  kompozit vb.)  rapor içeriğinde mutlaka belirtilecektir.  Üretim binası,  idari bina,  depo veya kapalı sundurmalar gibi mahallerin var ise özel donanımlarından rapor içeriğinde mutlaka bahsedilecektir.  (Soğuk hava depoları, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri vb.).
* Fabrika kompleksi içinde yer alan (değerlemede dikkate alınan veya alınmayan) diğer tüm ilave üniteler,  yapı elemanları ve donanımlar (doğalgaz santralleri,  elektrik indirme trafoları, kantarlar,  sosyal tesisler,  her türlü yakıt veya malzeme tankları, servis yolları,  çevre peyzajı,  çevre duvar veya çitleri vb.)  raporda belirtilecektir.
* Fabrika değerlemelerinde inşai özelliği olan imalatın dışında kalan sabit veya taşınabilir makine veya donanımı ayrıca makine ekspertizi ile değerlendirildiğinden, gayrimenkul ekspertizinde bunlardan bahsedilmiş olsa dahi değerlemede dikkate alınmayacaktır.  inşaat ruhsatına bağlanmamış olan silo ve benzeri taşınabilir veya demontabl ünitelerden rapor içeriğinde bahsedilecek fakat değerlemede dikkate alınmayacaktır.
*  Tesis olarak birden fazla yapıdan oluşan fabrika komplekslerinde rapordaki anlatımın anlaşılır olması için var ise mevcut bir vaziyet planı rapora eklenecek, böyle bir plan temin edilemiyor ise,   basit bir kroki şeklinde çizilmek suretiyle yapılar numaralandırılarak rapordaki anlatım desteklenecektir.
*  Değerlemesi yapılan fabrika inşaat seviyeli ise, değerleme günü itibarı ile mevcut inşaat seviyesi tespit edilerek,  bu seviyeye göre; arsa / bina şeklinde ayrı ayrı belirtilerek değer verilecektir.
* Organize Sanayi Bölgelerinde tahsis edilen ve satışa konu parsellerin durumu, Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinden araştırılmalı, yasal belgelerinin (yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, altyapı katılım payları, çeşitli harçlar vb. bedeller) olup olmadığı raporda belirtilmeli ve değerlemede dikkate alınmalıdır.
* 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’ nun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla,  bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir.  Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.” fıkrası gereği, değerleme konusu taşınmaz ile ilgili Bakanlık ve OSB alacaklarının tutarının araştırılarak raporda bunlara yer verilmesi gerekmektedir.
Back to Top